Granty
 • Studium akumulace toxických kovů rostlinami rodu Allium a objasnění možného mechanismu příjmu. Grant Agency CR, No. 522/06/P002, (2006-2008) P. Soudek
  Toxické kovy představují významné zdravotní riziko pro živé organismy. Velké množství z nich je uvolňováno zpět do životního prostředí při průmyslové činnosti. Významnou vlastností rostlin je jejich schopnost toxické kovy přijímat a akumulovat. Metoda, která využívá těchto vlastností se jmenuje fytoremediace a jednou z možných je tzv. rhizofiltrace, neboli ostranění kontaminantů z odpadních vod kořeny rostlin. Rostliny rodu Allium mají vlastnosti umožňující opakovanou sklizeň nadzemních částí a další vlastností je jejich schopnost produkce thiosulfinátů. Metabolická dráha odpovědná za produkci thiosulfinátů a jejich prekurzorů může být částečně odpovědná detoxifikaci a hyperakumulaci toxických kovů v organismech těchto rostlin. Cílem je optimalizovat podmínky kultivace, ověřit hyperakumulační schopnosti těchto rostlin, nalézt vztah mezi toxickými kovy a produkcí thiosulfinátů a charakterizovat komplexy, které se podílejí na detoxifikaci toxických kovů.

 • Studium odpovědí rostlin na stres xenobiotiky a produkce stres protektivních látek. MŠMT, COST 0605 (COST.FA0605OC9039), (2009-2011) P. Soudek
  Putrescin, spermidin a spermin jsou hlavní polyaminy (PAs) nalezené ve všech živých buňkách. PAs jsou účastny při obranných reakcích rostlin proti různým environmentálním stresům. V posledních letech byly PAs testovány jako antioxidanty v některých environmentálních nepříznivých podmínkách, ale jejich jasná role jako antioxidantů je stále předmětem debat. Možnost ovlivnit stresové reakce rostlin na přítomnost těžkých kovů by mohla mít říznivé účinky na zvýšení efektivity fytoremediačních technologií.
  Cílem je využití potenciálních vzájemných interakcí mezi polyaminy a xenobiotiky pro zvýšení účinnosti fytoremediačních metod.

 • Imobilizace těžkých kovů a metaloidů na kontaminovaných půdách. MŠMT, KONTAKT II. (LH12162), (2011-2013) P. Soudek
  Fytostabilizace je metoda využívající rostlin k imobilizaci kontaminantů v půdě nebo podzemní vodě jejich absorpcí kořeny, adsorpcí na povrch kořenů, nebo tvorbou nerozpustných forem v důsledku interakce kontaminantů s rostlinnými exudáty v kořenové zóně. Zároveň dochází k jejich imobilizaci v důsledku fyzikální stabilizace půdy. Tento proces snižuje mobilitu kontaminantů a tak dochází k předcházení jejich migrace do podzemních vod nebo do vzduchu. Tato metoda může být použita ke znovuobnovení vegetativního pokryvu na lokalitách, kde původní vegetace vyhynula v důsledku vysokého obsahu kovů v půdě. Rostlinné druhy tolerantní k vysokým koncentracím kovů tak mohou být použity ke snížení migrace kontaminantů větrnou erozí, posuvem exponovaných půdních povrchů, nebo vyluhováním kontaminantů do podzemních vod.
  Na základě požadavků čínské strany bude mimo jiné využito dřevěné uhlí vyrobené z rostlinných zbytků nebo bambusu ke zvýšení produkce energetických plodin (např. cukrová třtina a cukrový čirok) a imobilizaci těžkých kovů (Cu, Zn, Pb a Cd) v půdách kontaminovaných průmyslovou činností. Těžké kovy můžou být velmi toxické pro rostliny a Cd má navíc tendenci hromadit se v nadzemních částech rostlin.
  Využití poznatků s pěstováním energetických plodin na kontaminovaných půdách obohacených dřevěným uhlím by mělo poskytnout nové možnosti při řešení problémů s kontaminací vody a půdy, kterým čelíme po celém světě.

 • Využití dřevěného uhlí pro imobilizaci těžkých kovů MŠMT, COST TD1107 (LD13029), (2013-2016) P. Soudek
  Kontaminace životního prostředí těžkými kovy představuje v současnosti závažný problém. Díky rozsáhlému využití ve všech aspektech lidské činnosti, se tyto látky dostávají do odpadních vod, půdy i ovzduší. Tyto látky jsou velice mobilní a klasické remediační technologie jsou velmi finančně náročné. Dochází k jejich pozvolné akumulaci v životním prostředí a následně ke kontaminaci potravního řetězce a s ním spojeným vlivem na zdraví obyvatelstva.
  Odstranění těžkých kovů je jednou z nejvyšších priorit. Rostliny ve spolupráci s půdními mikroorganismy mají mechanismy jak takovéto látky buď akumulovat a nebo imobilizovat. To může být velmi žádoucí při využití těchto rostlin pro produkci obnovitelné energie a snížení emisí CO2 do ovzduší. Naše pracoviště patří mezi ty ve světě, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají.
  Cílem projektu je studium vlivu dřevěného uhlí na imobilizaci těžkých kovů v laboratorních podmínkách, studium akumulace a transportu těžkých kovů v rostlinách a možný vliv na snížení oxidativního stresu.

 • Možnosti fytosorpce a fytoextrakce REE z kontaminované vody a půdy rostlinami MŠMT, COST ES1407 (LTC17046), (2017-2019) P. Soudek
  Prvky vzácných zemin (REE) hrají důležitou roli v elektronice. Jejich nedostatek vede k hledání nových zdrojů a k recyklaci. Těžbu i recyklaci provází negativní vlivy na životní prostředí, které mohou pomoci řešit fytoremediace - využití rostlin pro dekontaminaci. Výzkumná práce bude zaměřena na následující okruhy otázek. Existují rostlinné druhy, které akumulují větší množství REE v nadzemní části, lze příjem REE ovlivnit změnou vnějších podmínek, mají REE vliv na produkci antioxidativních enzymů, ovlivňují REE funkci a účinnost fotosyntézy v rostlinách a mohou obsah REE v rostlině ovlivnit přídavky chelatačních látek nebo látek s antioxidační aktivitou (např. polyfenoly, polyaminy, kyselina askorbová)?
  Cílem projektu je studium vlivu dřevěného uhlí na imobilizaci těžkých kovů v laboratorních podmínkách, studium akumulace a transportu těžkých kovů v rostlinách a možný vliv na snížení oxidativního stresu.

 • Studium možností využití biouhlu produkovaného CADV Dobříš s.r.o pro potřeby zemědělství a ochrany životního prostředí ve Středočeském kraji AV ČR, Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR (No. R200381821), (2018-2019) P. Soudek
  Biouhel je biomasa zuhelnatělá za účelem aplikace do půd. Předpona bio zde znamená obě tyto charakteristiky. Od dřevěného uhlí se liší tím, že je drobnozrnná, že uhelnatění není uplatněno na kusové dříví, a že výsledný pevný produkt se nepoužívá jako palivo. Biouhlem lze zlepšit vlastnosti půdy hned v několika směrech. Například díky své poréznosti zvyšuje schopnost půdy zadržovat vlhkost a zároveň se provzdušňovat. Spolu s vodou zadržuje i živiny v ní rozpuštěné. Minerální látky může vázat i chemicky a vytvářet tak komplexy obdobné těm, které vytváří humus. Jeho obrovský vnitřní povrch je substrátem pro bohaté mikrobiální osídlení půd. A konečně, sám uhel obsahuje všechny živiny, které obsahovala původní biomasa. V současnosti je možné považovat za prokázané, že biouhel je prospěšný pro růst a výnos plodin a je slibným materiálem pro použití v zemědělství. Avšak variabilita účinku biouhlu je značná a není stále jasné, jak přesně závisí na půdních podmínkách, na rostlinných druzích a klimatu.
  Cílem projektu je otestovat vlastnosti biouhlu vyrobeného na zařízení CAVD Dobříš a ověřit možnosti jeho využití pro potřeby zemědělství a ochrany životního prostředí na území Středočeského kraje. Výsledky vzniklé při řešení společného projektu budou prezentovány ve vhodných sdělovacích prostředcích, vědeckých a odborných periodikách, na konferencích a dále na obvyklých fórech. Budou poskytnuty všem subjektům na území StČ kraje.

Copyright 2010 Petr Soudek