Oponentské posudky
Rok Doktorská práce Doktorand Univerzita
2006 Secondary metabolites of selected Nigella species with antimicrobial and anti-inflammatory activity Mgr. Petr Maršík ČZU Praha
2007 Antimicrobial activity of intact plants and cell cultures of genus Rhaponticum selected species Ing. Pavel Klouček ČZU Praha
2008 Testy fytotoxicity a jejich aplikace pro hodnocení pevných vzorků Ing. Klára Mocová VŠCHT Praha
2011 Studium exprese metalothioneinu u transgenních rostlin tabáku vystavených vlivu těžkých kovů Mgr. Violetta Shestivská MENDELU Brno
2011 Využití přadných rostlin ve fytoremediaci Ing. Marie Bjelková MENDELU Brno
2012 Dřevní letokruhy a rašeliny jako archívy recentních trendů depozice Pb a Hg v České republice. Mgr. Milan Zuna PřF UK Praha


Rok Diplomová práce Diplomant Univerzita
2006 Využítí metabolomiky ke studiu odezvy rostlin na stres způsobený organickými xenobiotiky Štěpánka Klímková VŠCHT Praha
2006 Vliv přítomnosti huminových látek na toxicitu popílků na vodní zooplankton Lenka Zákoutská VŠCHT Praha
2008 Dehydrogenasová aktivita a její aplikace při hodnocení toxicity pevných vzorků Marie Foltynová VŠCHT Praha
2010 Transgenní rostliny ve fytoremediacích organických sloučenin Kateřina Moťková VŠCHT Praha
2012 Analýza a fytoextrakce fluoxetinu ve vodním ekosystému Lubomíra Rathouská PřF UK Praha
2012 Biodostupnost a toxicita kovů zemin z průmyslové oblasti Tomáš Sopr VŠCHT Praha
2012 Vliv výsypkových substrátů s obsahem těžkých kovů na fyziologický stav listu s důrazem na obsah fenolických látek. Monika Kovářová PřF UK Praha
2013 Príprava a fytoextrakcia 125-I značených farmák Dominika Luptáková PřF UK Praha
2016 Vliv dusíku na akumulaci Cs ďáblíkem bahenním Eva Benediktová ČZU Praha
2016 Vliv draslíku na akumulaci Cs ďáblíkem bahenním Monika Poláková ČZU Praha
2016 Studium interakcí nanoželeza a zinku s rostlinou v hydroponickém systému Denisa Švengrová ČZU Praha
2016 Studium fytoextrakce benzodiazepinů Kristýna Rychlovská PřF UK Praha
2017 Vliv draslíku na příjem stabilního cesia ďáblíkem bahenním z vodného roztoku Nicola Petrůvová ČZU Praha
2018 Vliv doby expozice na příjem Cs druhem Ceratophyllum demersum L. Jaroslav Vacula ČZU Praha
2018 Příjem Cs druhem Ceratophyllum demersum L. při krátkodobé expozici Petra Jelínková ČZU Praha


Rok Bakalářská práce Student Univerzita
2010 Jak dokáží přežít rostliny na toxických výsypkových substrátech? Fyziologické a strukturální vlastnosti rostlin na substrátech s vysokým obsahem As a Hg Monika Kovářová PřF UK Praha
2016 Příjem Cs ďáblíkem bahenním Jaroslav Vacula ČZU Praha
2016 Fytoextrakce vybraných farmak Nicoletta Hatasová PřF UK Praha
Copyright 2010 Petr Soudek