Biodekontaminační technologie

Katedra analytické chemie

Klinická a toxikologická analýza
V těchto přednáškách se budeme věnovat dekontaminačním technologiím, které využívají k odstranění kontaminantů z půdy, vod a ovzduší živých organismů. Budeme se zabývat mechanismem příjmu kontaminantů, jejich metabolismem v organismu a vlivem kontaminantů na živé organismy. V neposlední řadě bude diskutována možnost využití těchto procesů při praktických aplikacích na reálně kontaminovaných plochách.

Vzhledem k pandemii čínského viru se přednáška bude konat podle aktuální situace a po předchozí domluvě !!!

  Téma Literatura
1. Úvod do fytoremediačních technologií - rozdělení metod a jejich výhody a nevýhody.
2. Mechanismus příjmu kontaminantů - příjem a transport cizorodých látek rostlinami v závislosti na jejich chemických vlastnostech. Jednotlivé fáze metabolismu xenobiotik: transformace, konjugace, kompartmentace.
3. Oxidativní stres a obranné strategie rostlin - mechanismy obrany proti oxidativnímu stresu.
4. Toxické kovy a radionuklidy - příjem, akumulace rostlinami. Toxické účinky na rostliny a radiotoxicita. Hyperakumulace a tolerance. Deficience těžkých kovů. Kontaminace těžkými kovy a radionuklidy
5. Organické látky - transformace a degradace - degradace herbicidů, pesticidů, polychlorovaných bifenylů, nitrosloučenin, léčiv atd.
6. Využití fytoremediačních metod v praxi - Fytomining, biomasa, zvýšení účinnosti fytoremediací. Jiné typy bioremediačních technologií. Využití baktérií, řas, hub rostlin, zvířat a ekosystému.  


Další literatura:

  • Procházka, S., Macháčková, I., Krekule, J., Šebánek, J. (eds.): Fyziologie rostlin, Academia, Praha 1998.
  • Lerner, H.R. (ed.): Plant Responses to Environmental Stresses: From Phytohormones to Genome Reorganization, CRC, New York 1999.
  • Hatzios, K.K. (ed.): Regulation of Enzymatic Systems Detoxifying Xenobiotics in Plants, Kluwer Academic Publishers, The Neatherlands 1997.
  • Mc Cutcheon, S.C. and Schnoor J. L. (eds.): Phytoremediation : Transformation and Control of Contaminants, Wiley-Interscience -A John Wiley & Sons, Inc., Publication, USA 2003.
  • Prasad, M.N.V. and Strzalka, K. (eds.): Physiology and Biochemistry of Metal Toxicity and Tolerance in Plants, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands 2002.
  • Brooks, R.R. (ed.): Plants that Hyperaccumulate Heavy metals, CAB International, USA 1998.
  • vybraná review dle aktuálnosti.
Copyright 2010 Petr Soudek